Korte beschrijving van de school

Het Startblok is een openbare school in Oude Tonge met 7 overzichtelijke groepen. De ruim 130 leerlingen kunnen veilig spelen op de royale pleinen en het gazon rondom de school. Wij gaan er als openbare school vanuit dat alle kinderen gelijkwaardig en waardevol zijn, ondanks hun verschillende achtergronden zoals geloof, cultuur, gezinssituatie en omgeving. Respect, verdraagzaamheid, begrip, gedragsregels, normen en waarden zijn de kernwoorden van ons hechte en enthousiaste team, dat uit ongeveer 10 leerkrachten bestaat.
 

Waar de school voor staat

Leren en je optimaal ontwikkelen gaat het beste als je je veilig en geaccepteerd voelt en je dus jezelf kunt zijn. Wij willen dat alle kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Dit willen we bereiken door ons te richten op de volgende basisbehoeften van kinderen: Wij richten ons erop dat de kinderen zich optimaal en zonder onderbreking kunnen ontwikkelen door een uitdagende en gestructureerde leeromgeving te scheppen waarin zelfstandig werken, orde en regelmaat de basis zijn. Dit start al in de kleutergroepen waar we via het ‘spelend leren’ proberen te komen tot de voorwaarden om het lezen, schrijven en rekenen te kunnen leren. We hebben 2 groepen met oudste en jongste kleuters door elkaar en vanaf groep 3 zijn de kinderen verdeeld in groepen met ongeveer de zelfde leeftijd. Dan wordt leerstof aangeboden die bij die jaarklas hoort. Met moderne methoden en vernieuwde inzichten op het gebied van onderwijskunde wordt het onderwijs gegeven. Het werken met informatieve boeken uit onze uitgebreide bibliotheek en het werken met de computer nemen een belangrijke plaats in.
 

Leerlingbegeleiding

Elke zes weken bespreken wij hoe de kinderen zich ontwikkelen en maken afspraken hoe wij de kinderen gerichte en speciale hulp kunnen geven om het gewenste resultaat te bereiken. Dit kan op het gebied zijn van sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, achterstand op een leergebied, maar ook het (meer) begaafde kind proberen wij zo te benaderen dat hij/zij voldoende uitdaging krijgt en zich verder kan ontwikkelen.
Wij hebben een uitgebreid systeem om de kinderen te volgen, zodat we tijdig en juist kunnen ingrijpen als dat nodig is. De ouders worden er in zo’n geval natuurlijk bij betrokken. De zorg voor de ontwikkeling en de mogelijkheden van de afzonderlijke leerling vinden wij heel belangrijk.
Kortom Het Startblok is méér dan een uitstekende start; Het Startblok is een stevige basis voor de toekomst van uw kind.
 

Ouders in school

De ouderraad en medezeggenschapsraad van onze school zijn heel enthousiast en geïnteresseerd in allerlei schoolactiviteiten en hebben daar een grote bijdrage in. Zo helpt de ouderraad met het organiseren van activiteiten als sinterklaas- en kerstfeest, kerstmarkt, oud-papier acties, en ouderavonden. De medezeggenschapsraad houdt zich meer bezig met het beleid van de school en draagt zijn steentje bij om de kwaliteit van Het Startblok zo hoog mogelijk te houden.
Uiteraard zijn er verder nog meer enthousiaste ouders die zich betrokken voelen bij de school en hun inspanning leveren bij allerlei ondersteunende activiteiten zoals, handvaardigheid, lezen, oud papier ophalen, overblijf, hand- en spandiensten.
 

Overblijfmogelijkheden

Tijdens de middagpauze is het overblijven op Het Startblok prima geregeld. Vaste (betaalde) overblijfkrachten en een aantal vrijwillige ouders zorgen ervoor dat de kinderen (tegen vergoeding) goed worden opgevangen.
 

Tot slot

In de maand januari van elk jaar organiseert het Openbaar Onderwijs een open dag. Natuurlijk bent u dan van harte welkom, maar u bent beslist niet aan deze dag gebonden om ons een bezoek te komen brengen en uw kind in te schrijven.
De inschrijving van de leerling kan op elk moment gedurende het schooljaar plaatsvinden. Nadat u een afspraak gemaakt heeft ontvangt de directeur de ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren). Het best kun u onder schooltijd een bezoek brengen, u ziet dan meteen de school in bedrijf en kunt dan goed de sfeer proeven.
Het is voor onze schoolorganisatie prettig als u uw kind tijdig inschrijft, bij voorkeur voorafgaand aan het schooljaar waarin hij/zij op school komt. Gaat een kind voor het eerst naar school dan kunt u uw kind gedurende 5 dagdelen geleidelijk aan de school laten wennen. De leerkracht bij wie uw kind in de klas komt, heeft dan al een kennismakingsbezoek bij u gebracht en de 5 data met u afgesproken.
Hopelijk is uw belangstelling gewekt en wilt u meer te weten komen over Het Startblok. Maak dan spoedig een afspraak  met ons via info@het-startblok.nl of 0187-642001. U bent van harte welkom!