Medezeggenschapsraad

Aan het Startblok is een wettelijk verplichte MR verbonden, bestaande uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Volgens de wet is de MR bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Deze uit ouders en leerkrachten bestaande raad geeft haar instemming en/of advies aan bepaalde zaken, die door het bestuur worden voorgelegd. De MR heeft als taak het bevorderen van openheid en openbaarheid binnen de school en het uitbrengen van advies en/of instemming over zaken zoals:

 

het benoemingsbeleid van de school

    

het toelatingsbeleid van leerlingen

 

vakantieregelingen

 

vaststellen/wijzigen van het schoolplan en schoolgids


MR-leden:

Oudergeleding:
Renate Geluk (voorzitter)
Peter Smits
Natascha Koppenaal
Personeelsgeleding:
Gertjan van Etten (secretaris)
Thea Gebraad
Monique van Lenten-Stokman
Adviserend lid:
Sandra Bruggeman

In hoofdstuk 10 van de schoolgids vindt u de (mail)adressen van de MR leden.

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 16-11-2020.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 05-10-2020.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 08-06-2020.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 29-04-2020.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 03-02-2020.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 14-10-2019.